Nová zelená úsporám

ZajIstíme pro vás veškeré vyřizování ohledně získání dotace NZÚ. Pokud máte nějaké otázky neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi odpovíme.

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

  • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných)
  • o dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.
  • podporu v této oblasti je možno poskytnout ve vybraných případech též na dříve podpořené rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností, na jejichž výstavbu byla poskytnuta podpora z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám v oblasti podpory B. (podrobné informace kapitola 2.4.2 Závazných pokynů).
  • na vybrané kombinace stávajících solárních systémů s novými, které mají sloužit ke stejnému nebo obdobnému účelu a byly již v minulosti podpořeny z jiných dotačních titulů, nelze poskytnout podporu.
  • při podání žádosti před dokončením rodinného domu musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu - doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě
  • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3)
  • podpora na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016
  • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp
  • podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete zde

Podporované typy solárních systémů v rámci dotace "Nová zelená úsporám" (NZÚ)